Středisko vzdělávání, s.r.o.

Pracovník v sociálních službách

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (150 hod.) - ONLINE

 

Rekvalifikační kurz je akreditovaný MPSV ČR v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Je určen pro osoby, které se chtějí uplatnit na pozici pracovníka v sociálních službách. Především pro zájemce, kteří budou pečovat o osoby handicapované, mentálně postižené, seniory a osoby všech věkových kategorií.

 

Vzdělávací program obsahově splňuje požadavky na odbornou způsobilost k výkonu daného povolání. Cílem je připravit účastníky nejen teoreticky, ale  především prakticky. V rámci výuky absolvujete mnoho praktických nácviků, abyste si co nejlépe vyzkoušeli a osvojili probíranou problematiku. Součástí kurzu je také odborná praxe v rozsahu 56 hodin (tj. 7 dnů) v sociálním zařízení, kterou Vám zajistí naše společnost.

 

Profil absolventa: Absolvent získá znalosti z problematiky kvality v sociálních službách, standardů kvality v sociálních službách a zásad etiky výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidských práv a důstojnosti. Osvojí si základy komunikace s klientem, metody alternativní komunikace a rozvine své komunikační dovednosti a asertivní jednání. Absolvent zná základy z psychologie, psychopatologie, somatologie, zdravotního postižení, psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění, ochrany zdraví a získá dovednosti při poskytování první pomoci. Porozumí základům prevence vzniku závislosti osob na sociální službě, metodám sociální práce a získá znalosti ze sociálně právního minima. Seznámí se s možnostmi prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby. Absolvent zvládne péči o nemocné, péči o hygienu, péči o domácnost, techniku nácviku užívání kompenzačních a pracovních pomůcek. Naučí se základy pedagogiky volného času, vyzkouší si některé aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky. Bude umět řešit krizové situace, získá dovednosti při zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, které ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany. 

 

Nabízíme také doplňkové kurzy a semináře z oblasti sociálních služeb, které mají absolventi Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách za zvýhodněnou cenu!

 

Jak kurz vypadá v praxi najdete v naší fotogalerii, kterou postupně aktualizujeme.

 

Kurz je možné získat ZDARMA přes Úřad práce v rámci Zvolené rekvalifikace. Více informací se dozvíte zde. 

V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit (tel.: 775 791 340, e-mail: info@vsostrava.com).

 

Termín není stanoven. V případě zájmu nás kontaktujte.


Obsahová náplň

Obsah kurzu je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vychází z §37 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.   

 

1. Úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb
2. Úvod do problematiky zdravotního postižení
3. Sociálně právní minimum
4. Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie
5. Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace
6. Základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění
7. Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost
8. Základy výuky péče o domácnost
9. Metody sociální práce
10. Zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, které ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany
11. Krizová intervence
12. Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
13. Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času
14. Základy ochrany zdraví
15. Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
16. Odborná praxe (56 hodin)

Uplatnění

Terénní, pobytová a ambulantní zařízení. Např. centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová centra, terapeutické komunity, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, sociální poradny, pracoviště rané péče, zařízení následné péče, dětské skupiny.

Místo konání

ONLINE v prostředí MS Teams

Vstupní předpoklady

Pro hladký průběh kurzu a budoucí uplatnění v oboru je doporučeno:

  • základní vzdělání
  • zdravotní způsobilost
  • zdravotní průkaz
  • očkování proti hepatitidě typu B
  • výpis z trestního rejstříku (ne starší 3 měsíců)

Pozn. Doporučujeme vyřizovat až po potvrzení konání kurzu Střediskem vzdělávání s.r.o.

Výstupní doklad

Celostátně platné osvědčení s názvem: "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách"

Rozsah

150 vyuč. hod. (94 hod. teorie a 56 hod. praxe) + závěrečná zkouška

Akreditace

A2023/0301-PK