Středisko vzdělávání, s.r.o.

Profesní kurzy a semináře

Vedení rozhovoru s dětským klientem

 

Cílem semináře je seznámit posluchače s tím, jak efektivně vést rozhovor s dětským klientem. Období dětství má z hlediska vývojové psychologie svá specifika, která je důležité poznat právě proto, abychom s dětmi uměli mluvit a naše vzájemná komunikace tak měla požadovaný přínos a vedla k pomoci těm, kteří své potřeby, potažmo problémy, často ještě nedovedou či nechtějí pojmenovat.

  

Lektor: Mgr. Magdaléna Hulová, sociální pracovnice, pedagog volného času a vychovatel, lektor


Obsahová náplň

1. Období dětství z hlediska vývojové psychologie
2. Osobnost poradce
3. Nejčastější typy dětských klientů a okruhy problémů, se kterými se můžeme v praxi setkat
4. O komunikaci verbální i neverbální
5. Zásady vedení rozhovoru s dětským klientem

  • struktura rozhovoru
  • navázání důvěry
  • empatie
  • prostředí, v němž se rozhovor odehrává

6. Shrnutí, diskuze

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Libušina 594/10, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Rozsah

4 vyuč. hod.