Středisko vzdělávání, s.r.o.

Odborné kurzy a semináře

PŘÍPRAVA AUTORIZOVANÝCH OSOB dle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 

 

Chcete se stát autorizovanou osobou, resp. autorizovaným zástupcem autorizované právnické osoby, realizovat zkoušky z profesní kvalifikace a nevíte, jak na to? Nebo Vám chybí odborná způsobilost? 

 

Právě pro Vás je určen dvoudenní kurz zaměřený na aplikaci zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů. Připravíme Vás na činnost autorizované osoby od A do Z.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat řadu podmínek, aby získala autorizaci k provádění zkoušek z profesní kvalifikace. Jestliže NEMÁ alespoň jednu z následujcíích variant požadavků:

 

a) odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

b) odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

c) praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení)

d) osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání 

 

MUSÍ BÝT ABSOLVENTEM

 

přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Kurz již není v nabídce.


Obsahová náplň
  1. Proces uznávání kvalifikací v ČR a jeho přínosy pro vzdělávání
  2. Seznámení se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a s vyhláškou č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání
  3. Národní soustava kvalifikací (NSK)
  4. Aplikace zákona při činnosti autorizované osoby (část I., hlava III. a IV.)
  5. Vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých
  6. Implementace kvalifikačního a hodnoticího standardu dle NSK do praxe
  7. Organizační postupy zabezpečení zkoušek (přihlášky, pozvánky, poplatek, harmonogram zkoušky, záznam o průběhu a výsledku zkoušky, osvědčení, ISKA)
  8. Tvorba konkrétního zadání pro zkoušku z profesní kvalifikace (rozbor hodnotícího standardu, skupinová práce, příklady z praxe, chyby a doporučení)
Uplatnění

zájemci o získání autorizace podle zákona č. 179/2006 Sb, kteří nemají pedagogickou praxi; autorizované osoby, které si chtějí upevnit a rozšířit znalosti z organizace zkoušek z profesní kvalifikace

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (ul. 1. máje 11, Ostrava - Mar. Hory)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah

12 vyuč. hod.